Trenutno pregledavate Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – VANJSKE USLUGE ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U PRIPREMI I PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – VANJSKE USLUGE ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U PRIPREMI I PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – VANJSKE USLUGE ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆI U PRIPREMI I PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA POTREBE PROJEKTA

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi “Arboretum Opeka”,

Evidencijski broj nabave: 5-JN-2023, CPV oznaka: 79418000-7 Usluge savjetovanja na području javne nabave

Predmet nabave uključuje nabavu vanjske usluge za pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi postupaka javne nabave male ili velike vrijednosti za potrebe projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi “Arboretum Opeka”. Vanjski stručnjak sudjelovat će u javnim nabavama za potrebe projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi “Arboretum Opeka”.

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja iz poglavlja 1.1 ovog Poziva, neposrednom predajom, putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga ili druge odgovarajuće kurirske službe.

Rok za dostavu ponuda je 21.02.2023. godine do 12:00 sati.

Ponuda mora biti dostavljena na navedenu adresu Naručitelja (Marčan Vinička 53, 42243 Maruševec), neovisno o načinu dostave ponude, do isteka roka za dostavu ponuda.