Trenutno pregledavate NATJEČAJ

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole „Arboretum Opeka“

Srednja škola „Arboretum Opeka“
Vinička 53, Marčan, 42207 Vinica
KLASA: 007-03/22-01/1
URBROJ:153-21/07-2
Marčan,  03. siječnja 2022.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.), članka  126. i 127.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 74. Statuta  Škole, Školski odbor Srednje škole „Arboretum Opeka“,  raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Srednje škole „Arboretum Opeka“

 1. Za ravnatelja/icu Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće nužne uvjete:
  • završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:
 1. sveučilišni diplomski studij ili
 2. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
 3. specijalistički diplomski stručni studij.
 • položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz

   članka 157. stavak 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 • uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.
 • najmanje osam (8) godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 1. Kandidat za ravnatelja/icu obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje. Kandidati će predstaviti program rada za mandatno razdoblje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statuta Škole.
 2. U postupku imenovanja ravnatelja/ice vršit će se vrednovanje dodatnih kompetencija sukladno zakonskim odredbama i odredbama Statuta Škole to:
  • poznavanje stranog jezika,
  • osnovne digitalne vještine i
  • iskustvo rada na projektima.

Kandidati nisu obvezni imati dodatne kompetencije, ali u tom slučaju ne ostvaruju dodatne bodove.

Ravnatelj/ica Škole se imenuje na pet (5) godina.

Kandidati za ravnatelja/icu dužni su priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

-vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

-životopis

-dokaz o državljanstvu

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (za kandidate obveznike stjecanja pedagoških kompetencija sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)

-dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 15 dana od dana objave natječaja

-dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO ne starije od dana objave natječaja)

-dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (potvrda poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

Dokazi o dodatnim kompetencijama, iz točke 3., ukoliko ih kandidati imaju dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Dodatne kompetencije dokazuju na slijedeći način:

 1. poznavanje stranog jezika od razine A1 do C2:

 – javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove iz koje je vidljiva razina obrazovanja, 

 – potvrdom ili drugom ispravom fizičke ili pravne osobe ovlaštene za provođenje edukacije stranih jezika iz koje je vidljiva razina obrazovanja,

 – potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju znanja     stranog jezika iz koje je vidljiva razina obrazovanja. 

 1. osnovne digitalne vještine kroz neformalno obrazovanje:

 – javnom ispravom, odnosno potvrdom srednjoškolske ili visokoškolske ustanove iz koje je vidljivo trajanje programa (broj sati),

 – potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe za edukaciju u području  digitalnih vještina iz koje je vidljivo trajanje programa (broj sati),

 – potvrdom ili drugom ispravom ovlaštene fizičke ili pravne osobe o izvršenom testiranju    poznavanja digitalnih vještina iz koje je vidljivo trajanje programa (broj sati).

 1. iskustvo rada na projektima:

– potvrdom ili ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata iz koje je vidljiva uloga kandidata na projektima (suradnik ili voditelj) i vrijednost (iznos) projekta.

Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti kandidati obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („N.N.“ broj: 82/08. i 69/17).

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja daju izričitu suglasnost da Srednja škola „Arboretum Opeka“  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka za imenovanje ravnatelja/ice sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (“N.N.”broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. , 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti sve propisane dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata  i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), člankom 48. stavku 1-3 Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21. člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.)  i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14, 39/18. i 32/20.), dužni su se u prijavi pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužni su priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti  pri zapošljavanju (članak 49. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu  na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Srednja škola „Arboretum Opeka“, Vinička 53, Marčan 42207 Vinica , s naznakom “Prijava na natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati”.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Srednja škola „Arboretum Opeka“ Marčan

Priloženi dokument: