Category: Javna nabava

Obavijest o odabiru

U prilogu se nalazi Obavijest o odabiru za nabavu usluge – postavljanja armature i sistema za obranu od tuče. Obavijest

Read more...

Postupak jednostavne nabave

USLUGA Izrada projektne dokumentacije parkirališta sa spojem na internu prometnicu te ishođenje potrebnih akata za gradnju parkirališta Poziv na dostavu ponuda Ponudbeni list TROŠKOVNIK

Read more...